Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Obstacleskillz

Om ervoor te voor te zorgen dat je bezoek aan Obstacleskillz zo veilig en aangenaam mogelijk verloopt zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Wanneer je de lokatie van Obstacle skillz betreedt, ga je als bezoeker akkoord met de Algemene Voorwaarden en aanvaard je de andere rechten en plichten die vermeld staan op Obstacleskillz.nl

  • Definities

Activiteit:

Een door Obstacleskillz georganiseerder training, les of een evenement dat door Obstacleskillz wordt aangeboden aan het publiek en dat plaatsvindt op een specifieke datum, tijd en lokatie met een aangekondigde omschreven inhoud. Per activiteit kunnen specifieke deelnamevoorwaarden (zoals minimum aantal deelnemers of minimum leeftijd) van toepassing zijn. Deze staan bij de activiteit op de website vermeld.

Obstacleskillz kan het aanbod van trainingen, lessen en evenementen te alle tijden wijzigen, afhankelijk van bijvoorbeeld de vraag van het publiek.

Bezoeker:

Iedere persoon die met of zonder geldig toegangsbewijs de lokatie van Obstacleskillz betreedt.

Locatie van Obstacleskillz:

De Ruimte waarin Obstacleskillz met bijbehorende faciliteiten gevestigd is.

Obstacleskillz trainer of instructeur:

Een trainer of instructeur met aantoonbare kwalificaties in dienst van Obstacle skillz. Zijn of haar taken bestaan uit het begeleiden van trainingen, het houden van toezicht op de trainingen en het verzorgen van de trainingen en lessen aan de bezoekers van Obstacle skillz.

Obstacleskillz merken:

Obstacleskillz en het bijbehorende logo zijn geregistreerde handelsmerken.

Deelnemer:

Iedere persoon die deelneemt aan de activiteiten georganiseerd door Obstacle killz en in de Obstacleskillz ruimte.

  • Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die deelnemen aan een activiteit. Alle overeenkomsten worden aangegaan tussen de deelnemer en Obstacleskillz.

  • Contactgegevens

Voor vragen kun je contact opnemen met Obstacle skillz, waarvan de gegevens op www.Obstacleskillz.nl en hieronder zijn opgenomen, onder duidelijke vermelding van je naam, adresgegevens, telefoonnummer en een geldig e-mailadres.

Adresgegevens, telefoonnummer, email etc

  • Boeking en aankoop activiteit

Een activiteit kan worden geboekt en aangekocht door:

a) contante betaling of pinbetaling bij Obstacleskillz, direct voorafgaand aan de activiteit die een training of les betreft. Als de activiteit een evenement betreft kan Obstacleskillz een eerdere betaaldatum bepalen, waarbij een redelijke termijn zal worden aangehouden.

b) tijdige overmaking van het op de vooraf toegezonden factuur vermelde bedrag als de activiteit een evenement betreft. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling door Obstacleskillz is ontvangen.

c) middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.obstacleskillz.nl of via het e-mailadres van Obstacleskillz. Een aanbod van de deelnemer wordt geacht te zijn gedaan indien de deelnemer de betreffende gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gewenste activiteit, datum en tijdstip, aantal personen, elektronisch aan Obstacle skillz heeft opgestuurd. De overeenkomst tussen de deelnemer en Obstacleskillz komt tot stand op het moment dat Obstacleskillz per e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd waarin een weergave van de aangevraagde activiteit staat. Op de bevestiging van de activiteit wordt de betaalmethode en het te betalen bedrag vermeld.

Een boeking voor een activiteit die een training of les betreft moet uiterlijk direct voorafgaand aan de training of les worden betaald.

Een boeking voor een activiteit die een evenement betreft moet uiterlijk direct voorafgaand aan het evenement worden betaald met inachtneming van de door Obstacle skillz bepaalde uiterste betaaldatum.

Wanneer er niet tijdig wordt betaald door de deelnemer of wanneer de deelnemer verzuimt aanwezig te zijn voor de gereserveerde activiteit zonder tijdig bericht dan vervalt zowel de boeking als de betaling en wordt de deelnemersplek vrijgegeven aan andere deelnemers. Dit wordt beoordeeld door Obstacleskillz.

  • Activiteiten op de locatie van Obstacle skillz

Voorafgaand aan de activiteit meldt de deelnemer zich bij de receptie van Obstacleskillz. Deelnemers dienen ruim voor aanvang van een activiteit startklaar aanwezig te zijn aangezien een goede warming-up essentieel is voor een veilige training, les of spel.

Als de activiteit een training of les betreft en er zijn minder dan 5 deelnemers, dan behoudt Obstacleskillz zich het recht de betreffende training of les te annuleren. In goed overleg met de deelnemer zal dan gezocht worden naar een alternatieve datum en tijdstip om deze activiteit in te halen.

Verzuimt de deelnemer aanwezig te zijn op de geplande datum en tijdstip zonder tijdig bericht, dan vervallen de boeking en betaling, en wordt de deelnemersplek vrijgegeven aan andere deelnemers, dit wordt beoordeeld door Obstacleskillz.

Er zal een gekwalificeerde trainer of instructeur aanwezig zijn gedurende de gehele duur van de activiteit.

  • Annuleringen en/of wijzigingen

Zodra de overeenkomst tot stand gekomen is, is annulering van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk.

Wijziging van de datum en/of tijdstip van de activiteit is niet mogelijk, tenzij Obstacleskillz een verzoek daartoe voorafgaand en schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan door tijdig een e-mail te sturen aan Obstacleskillz met vermelding van de naam van de deelnemer(s), de oorspronkelijke datum, en de gewenste datum. Beoordeling van het verzoek hangt af van de tijdigheid van het verzoek en de beschikbaarheid op de gewenste datum, dit wordt beoordeeld door Obstacleskillz.

Obstacleskillz behoudt zich het recht voor om de datum en/of het tijdstip van een activiteit te wijzigen. De deelnemer, indien diens contactgegevens bekend zijn bij Obstacleskillz, wordt hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met de deelnemer zal dan gezocht worden naar een alternatieve datum en tijdstip voor de activiteit. Het annuleren van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk.

Tenzij anders is bepaald is een aangekochte activiteit niet overdraagbaar aan een andere persoon.

  • Obstacle skillz behoud zich het recht om bij competities, challenges en evenementen tussentijds de dagen/tijden en prijzen aan te passen.
  • Aangekochte tickets zijn persoonsgebonden en niet retourneerbaar
  • Overig

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden Activiteiten niet voorzien, beslist Obstacleskillz

Deze Algemene Voorwaarden Activiteiten zijn te raadplegen op onze website www.obstacleskillz.nl en op te vragen bij Obstacleskillz receptie.

Op deze Algemene Voorwaarden Activiteiten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden Act

OBSTACLESKILLZ
van IJsendijkstraat 182
1442 LC Purmerend

Tel: +31(0)299 200 332